HISTORIE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO OBNOVU A ROZVOJ

historický pohled na Nové Město pod SmrkemJiž v roce 1890 cítili obyvatelé Nového Města potřebu prací dobrovolníků vylepšit své město a jeho okolí, vznikl tak Zalesňovací a okrašlovací spolek. Výsledky jeho práce z části přetrvaly do dnešních dnů (lípy na náměstí, aleje, parčíky u školy a kostela atd.). 
Ovšem především se Spolek zasloužil o výstavbu dřevěné rozhledny na Smrku. Tento jeho cíl se uskutečnil již v roce 1892. Rozhledna se poté stala chloubou města. Tato původní rozhledna však zanikla v 60. letech 20. století.

Myšlenka na její obnovu vyústila v roce 1991 v ustavení Společnosti pro obnovu rozhledny na Smrku. Začátky činnosti byly nelehké, naděje na splnění cíle malá. Zakládající členové Společnosti vytvořili výbor v čele s panem Karlem Jeřábkem. Ten se mohl opřít o spolupráci členů – především paní Helgy Bláhové, pánů Bedřicha Preissera, Huberta Sommera, Juraje Smutného, Jaroslava Čecha, Jaroslava Maděry, Jiřího Polmy, Miroslava Kozáka, Bedřicha Záruby a dalších. Členy společnosti se stali všichni, kteří finančně přispěli do sbírky. Vzniklá řada členů sestávala z obyvatel Nového Města a jeho okolí, odsunutých rodáků i dalších nadšenců z různých koutů Čech i zahraničí (59 Čechů, 47 Němců, 3 Rakušané). Stavba rozhledny byla realizována, po překonání mnoha obtíží v roce 2003. Práce Společnosti založené pro tento cíl tak byla završena obrovským úspěchem a dále již nevyvíjela novou činnost.

Díky aktivitám některých členů Společnosti ve spolupráci s novoměstskou rodačkou Hannelore Langrovou došlo v roce 2008 k navázání na staré tradice. Název Společnosti pro obnovu rozhledny na Smrku se změnil na Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj N.M.p.S. a okolí (OS). Valná hromada přijala nové stanovy, registrace členů od roku 2009 je prováděna na základě potvrzení původního členství nebo nové přihlášky. Nové cíle a výběr priorit vytvořily základ pro činnost občanského sdružení.

Cílem je zlepšit využití stávajících zařízení pro cestovní ruch, přispět k osvětě, zachování kulturního dědictví a propagaci N.M.p.S. a okolí. To předpokládá důsledné využití všech místních atraktivit – obnovení zaniklých cest, zviditelnění pamětihodností, zpřístupnění přírodních zvláštností i technických zajímavostí.

Po úmrtí dlouhodobéhopředsedy Společnosti a později OS Karla Jeřábka na jaře roku 2009 byl ustaven devítičlenný výbor (p. Málek, p. Sommer, p. Smutný st., p. Čech, p. Preisser, p. Tima, p. Polma, pí Bláhová a pí. Langrová) a z něj ustavena tříčlenná rada (p. Málek, p. Sommer a p. Smutný) jako statutární zastoupení OS.

V průběhu let 2008, 2009, 2010 a 201historický pohled na náměstí s radnicí1 byly členy OS zástupcům města předávány návrhy na obnovu Staré slezské cesty od polských hranic do Hejnic, na příslušné úřady podány návrhy na zařazení některých stromů mezi památné a kamenný most přes Ztracený potok k zařazení mezi kulturní památky. Byla navržena naučná stezka (NS) na Smrku „Okružní cesta k pramenům toků a rozvodí“ zároveň byl vytisknut leták (za podpory Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor) v české a německé mutaci a umístěny dřevěné informační tabule v blízkosti jednotlivých pramenů. Byla zpracována databáze drobných památek (křížků a božích muk) a studie obnovy a využití kulturního dědictví oblasti Novoměstska a Ludvíkova pod Smrkem, která je zaměřena zejména na historické poutní cesty a drobné památky. Byl zpracován vlastivědný okruhu Ludvíkovem a zároveň byla vydána brožura (Osud krajiny v křížích a božích mukách - Ludvíkov pod Smrkem jako příklad) a to za podpory Libereckého kraje a města N.M.p.S. Ve spolupráci s KČT byla znovuobnovena "lavičková" cesta na Smrk, která je již turisty hojně využívána. Dále byla navázána spolupráce s dalšími subjekty a rodáky, vytipována místa s výhledy a na nich umístěny lavičky. Ve spolupráci s městem N.M.p.S. bylo s finanční pomocí Libereckého kraje zrestaurováno mnoho křížků a božích muk: Gottlobův a Pachtýřův kříž, Resselova a Dolní kaplička v L.p.S a kříže v ulicích Celní, Jindřichovická a u bývalé brusírny pil. O finanční prostředky nutné k restaurování dalších dvou křížků v L.p.S. a dvou v N.M.p.S. byla podána žádost Grantovému fondu Libereckého kraje. Liberecký kraj žádostem vyhověl. 5. března 2011 byla zahájena dlouhodobá výstava o činnosti OS v muzeu města N.M.p.S, která trvala do konce září 2011.

Jako jeden z vrcholů činnosti OS je vydání knihy o N.M.p.S. (autorem textů je Václav Tima), která je od prosince 2010 v prodeji. Publikace byla vydána s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a města N.M.p.S.

Zpřístupnění vrcholových skalisek na Měděnci a Svinském vrchu či některé z bývalých štol zbudování hornického skanzenu vyžadují spolupráci města, Lesů ČR s.p., podporu Libereckého kraje a dalších orgánů, organizací i jednotlivců.

Velká ztráta pro naše OS byl odchod H. Langrové, která 8. ledna 2011 zemřela. V její osobě našlo OS velmi významnou pomoc a podporu při "znovuoživení" a aktivním rozvíjení jeho činnosti.