Kostel svaté Kateřiny

Kostel svaté Kateřiny

Kateřina z Redernu položila základní kámen dne 13.6.1607 a k tomu věnovala na stavbu kostela 100 říšských tolarů a stavební maeriál. Lešení pro stavbu zhotovil mlynář Jacob König, na vnitřní vybavení byla vypsaná veřejná sbírka. Dřevěná věž kostela byla dokončena 20.10.1607 a její báni nechal pozlatit sám novoměstský rychtář Jacob Sachs. Hrázděný kostel s dřevěnou věží byl vysvěcen 25.11.1607.

Kostel byl několikrát poškozen bleskem (1622), vichřicí i požárem (1653).

Kamenná věž včetně nové makovice byla postavena v letech 1693 – 1697.Stavbu provedl Marco Antonio Canevalli. Zároveň byl kostelu darován nový oltář.

Velká oprava kostela proběhla v roce 1797 a celková rekonstrukce do novobarokní podoby byla provedena v letech 1820 – 1822. Kostel tak dnes tvoří jednolodní obdélnou svatyni s trojramennou kruchtou, polokruhovým presbytářem a čtvercovými sakristiemi po stranách. Nad hlavní oltář byl zavěšen obraz Svatá Kateřina od malíře Josefa Rittera von Fuhrich malovaný přímo v Novém Městě. Obraz byl v roce 1994 ukraden, nová kopie byla vysvěcena 25.11.2006. Boční oltáře byly vyzdobeny obrazy sv. Josefa s sv Christiana od malíře Josefa Quaissera.

V listopadu 1839 byla zchátralá makovice sundána a zhotovena nová. Vnitřní část kostela se opravila v roce 1867 již za finanční spoluúčasti podnikatele Ignaze Klingera, který zaplatil opravu oltářů, presbytářů i oltářního obrazu.

Další renovace interiéru proběhla postupně v letech 1894 až 1899. Tehdy byl zavěšen velký skleněný lustr. Nakonec byla výzdoba dokončena instalací soch a položením kamenné dlažby.

Souběžně s tím byla v červenci 1890 zahájena stavba zvýšení kostelní věže o 10 m. Stavba byla ukončena 5.10. 1890. Celková výška věže je nyní 42 m. V roce 1893 byly uvedeny do provozu nové hodiny od firmy Scheider z Freudenthalu. Kostelní zvony byly na věž dány v roce 1610. Byly tři a jmenovaly se  Mittagsglocke (Polední zvon), Sterbeglöckchen (Umíráček) a Schulglöckchen (Školní zvon). Největší zvon Grosse (Velký) byl uchycen až v roce 1634. Za první světové války byly zvony odevzdány pro válečné účely. Zůstal jen Grosse. Po válce byly vyrobeny nové zvony a vysvěceny  22.8.1926. Za druhé světové války byly zvony opět zkonfiskovány.

Naposled byl kostel opraven v roce 1926 včetně hodin. Opravy makovice proběhly v roce 1936 a v letech 1997 – 1998.

Až do třicetieté války to byl protestantský kostel, po protireformaci byl přeměněn na katolický.

Kostel byl obklopen hřbitovem obehnaným kamennou zdí. V roce 1902 byl hřbitov zrušen a přeměněn na park. V parku se nachází chráněný buk červený a pomník děkanu  Gottfriedu Menzelovi, který ve městě působil od roku 1834 až do své smrti v roce 1879. Novoněstští občané mu pomník postavili v roce 1880. Původně stál před vchodem do kostela, v roce 1906 byl přemístěn na stávající místo.

Socha Jana Nepomuckého a Hälbigův kříž před vchodem do kostela. V pozadí fara kostela.

Naproti pomníku stojí dům v němž býval chudobinec (Armenhaus) založený baronkou Klingerovou. Po druhé světové válce v něm byly jesle a mateřská škola, později zvláštní škola. Dnes je zchátralý v soukromém vlasnicví. Vpravo za Armenhausem stojí vila pátera Jomricha. Děkan Franz Jomrich působil ve městě v letech 1885 – 1911 a byl proslulý svérázným životem (např. měl oslí zpřežení).V roce 1904 si páter postavil vilu, nazývanou Franzesruh, kterou pak v dědictví odkázal městu jako nemocnici.

V blízkosti kostela jsou ještě dva zajímavé domy. Naproti jižní zdi stojí dům čp. 3. Původní dům byl dřevěný a přízemní a byla to první škola ve městě. Opodál, za křižovatkou, se v Myslbekově ulici  nachází fara kostela sv. Kateřiny. Dům byl postaven v roce 1608 a po požáru v roce 1753 byl přestavěn na kamenný. Na faře v roce 1778 proběhlo mírové jednání mezi pruskými a rakouskými generály. Možná, že zde byly položeny základy míru uzavřeného o rok později.

V průběhu let pomníky i kříže často měnily svá místa.

Hälbigův kříž byl zhotoven v roce 1816. Byl několikrát přemístěn. Roku 1884 byl posrtaven před vchod kostela sv.Kateřiny. Pomník Gottfrieda Menzela byl postaven roku 1880 také před vchod kostela. Když Novoměští nechali zhotovit sochu sochu císaři Josefu II. roku 1896, postavili ji na náměstí místo sochy Jana Nepomuckého. Toho se rozhodli postavit před kostel. Museli proto přestěhovat obelisk Gottfrieda Menzela za kostel  a na jeho místo umístit Jana Nepomuckého. Dnes stojí naproti vchodu kostela opravený Hälbigův kříž a opravená socha Jana z Nepomuku. Oba jsou národní kulturní památkou.